مقدمه :

اوراق مشارکت یکی از ابزارهای مالی محسوب می گردد . درتعریف بازار مالی به بازاری گفته می شود که از طریق آن بتوان منابع مالی مورد نیاز را به دست آورد . بازارهای مالی شامل بازار پول و بازار سرمایه می باشد .

بازار پول بازاری است برای دادوستد پول و دیگر دارایی های مالی جانشین نزدیک پول که سررسید کمتر از یک سال دارند . همچنین می توان از بازار پول به عنوان بازار ابزارهای مالی کوتاه مدت با ویژگی اندک بودن ریسک ٰٰعدم پرداخت ، نقد شوندگی و ارزش اسمی زیاد نام برد .

در بازار پولی فعال عمده بانکها هستند

 بانکها موسساتی تجاری هستند که به جمع آوری و تجهیز وجوه مازاد اشخاص از طریق افتتاح انواع حسابهای بانکی و مصرف بهینه آن در جهت سیاستهای کلی اعتباری واقتصادی کلان کشور به صورت عقود اسلامی اقدام و همچنین موجبات تسهیل در پرداخت ها و انجام سایر خدمات بانکی را درچارچوب قوانین فراهم می آورند.

 به موجب مواد 10 و11 قانون پول و بانکی کشورمصوب 1351 و قانون بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383 ، بانک مرکزی مسؤول تنظیم و اجرای سیاستهای پولی اعتباری کشور بوده و نظارت بر بانکهای و مؤسسات اعتباری ونیز بازارغیر متشکل پولی را برعهده دارد

  درحال حاضر به موجب بند وماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه ، ریاست شورای  پول اعتبار (مقدم ناظربر بازارپول) برعهده بانک ملی مرکزی جمهوری اسلامی ایران قراردارد .

بازار سرمایه عبارت ازبازارهای گوناگونی است که درآن بنگاه های تجاری به عنوان واسطه در موضوعات خاص تخصص یافته اند و بدین منظور سرمایه دراز مدت مورد نیاز می باشد . دربازار سرمایه وجوه مردم مستقیما به سوی بنگاه های اقتصادی هدایت می شود و ازاین جهت وجوه چرخش کمتری داشته وبه مدت طولانی تری دراختیار بنگاه قرار می گیرد .

بازار سرمایه بازار دادوستد ابزارهای مالی با سررسید بیشتر ازیک سال و دارایی های بدون سررسید اطلاق می شود . این بخش ازبازار مالی نقش مهمتری در گردآوری منابع پس اندازی و تامین نیازهای سرمایه گذاری واحدهای تولیدی رادارد و بازار سرمایه نسبت به بازار پول بسیار گسترده ترازتنوع ابزاری بیشتری برخورداراست .

سهام شرکتها و چرخش سهام بین مردم ، اوراق مشارکت و اوراق قرضه و ... ازروشهای معمول برای جلب نقدینگی از بازار سرمایه است

.لازم به ذکراست دربازار تولیدی ، صنعتی و خدماتی پرداخته وموجبات استفاده مستقیم سرمایه توسط تولید کنندگان ، صنعت گران و ارائه دهندگان خدمات رافراهم می کنند .

تفکیک بازار پول از سرمایه نخستین بار درادبیات قانون گذاری ما درماده 3 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383 مطرح و مقرر داشت

  به منظور امکان نظارت کامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازارمتشکل و غیرمتشکل پولی و تفکیک بازار پول وسرمایه ، ریاست شورای  بورس (مقام سیاستگذار و ناظر بربازار سرمایه ) برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است .

لایحه اصلاحی قانون تجارت راجع به شرکتهای سهامی مصوب 1347 که به موجب آن عرضه عموی و پذیره نویسی سهام شرکتهای سهامی عام تجویز شده است و نیز انتشار اوراق قرضه توسط این شرکتها امکان پذیره گردیده و همچنین قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه ازاولین مقررات ناظر به بازار سرمایه تلقی می شود .

قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345 نیز که به موجب قانون بازار اوراق بهادارجمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 ملغی گردیده است ناظر و اداره کننده این بازار محسوب می گردد .

قانون نحوه انتشارو اوراق مشارکت مصوب 1376 و ماده 17 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی  صنایع کشور مصوب 1381 و بند (ج) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از دیگر قوانین بازار سرمایه می باشد